Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden TaxaTrust Taxaties & Aankoopbemiddeling vof

Artikel 1. Definities

TAXATRUST : TaxaTrust Taxaties & Aankoopbemiddeling vof;
Opdrachtgever : de opdrachtgever en contractuele wederpartij van TAXATRUST, al dan niet door tussenkomst van een intermediair;
Honorarium : de verschuldigde beloning voor de door TAXATRUST verrichte werkzaamheden;
Opdracht tot taxatie : de overeenkomst waarbij TAXATRUST zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het doen verzorgen van een taxatierapport en de Opdrachtgever zich verplicht hiervoor het verschuldigde Honorarium te voldoen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TAXATRUST en op door TAXATRUST gesloten overeenkomsten ter zake het doen verrichten van taxaties. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet toepasselijk – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden TAXATRUST slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met TAXATRUST zijn overeengekomen. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Wanneer TAXATRUST een opdrachtformulier, al dan niet op elektronische wijze, van de Opdrachtgever ontvangt, komt een overeenkomst eerst tot stand doordat TAXATRUST een aanvang maakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 4. Directe nakoming en herroepingsrecht

De Opdrachtgever stemt er in de opdrachtvoorwaarden uitdrukkelijk mee in dat TAXATRUST direct start met de nakoming van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk en voorafgaand in de taxatieaanvraag afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra TAXATRUST de overeenkomst is nagekomen. Alleen indien TAXATRUST de overeenkomst nog niet of niet volledig is nagekomen, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van het formulier, te raadplegen via de volgende link: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754. Indien de overeenkomst door TAXATRUST niet volledig is nagekomen, is de Opdrachtgever aan TAXATRUST het bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door TAXATRUST is nagekomen op het moment van de uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de fase waarin de taxatieopdracht zich bevindt. TAXATRUST onderscheid 4 ontbindingsfases: 1. Ontvangst en controle van de taxatie-opdracht: in deze fase kan maximaal 10% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 2. Planning opname: in deze fase kan maximaal 15% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 3. Opname van de woning, waarbij binnen 2 uur na opname tot ontbinding moet worden verzocht: in deze fase kan maximaal 75% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 4. Uitwerking en oplevering taxatierapport; in deze fase kan maximaal 100% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden.

Artikel 5. Honorarium en bijkomende kosten

a) Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de verschuldigde Honorarium de door TAXATRUST aan de Opdrachtgever bekend gemaakte vergoeding.
b) De Honorarium en bijkomende kosten worden in rekening gebracht per afzonderlijke onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken, gezien de ligging ten opzichte van elkaar, een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de Honorarium toch beschouwd als afzonderlijke onroerende zaken.
c) Verderstrekkende werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief zoals aan de (Tussenpersoon van de) Opdrachtgever bekend gemaakt. Van verderstrekkende werkzaamheden is onder andere en daarom niet limitatief sprake, indien: het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven, opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van een of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of verbouwingen, beschouwingen moeten worden gegeven over diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.
d) In geval van intrekking van een opdracht is een Honorarium verschuldigd.
De gemaakte kosten voor leges en andere verschotten worden in rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling

a) Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
b) In het geval dat betaling plaats dient te vinden door middel van een aan TAXATRUST afgegeven (eenmalige) incassomachtiging, verstrekt de Opdrachtgever aan TAXATRUST een (eenmalige) machtiging op een (bank)rekening bij een Nederlandse bankinstelling waarop de Opdrachtgever beschikkingsbevoegd is. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat TAXATRUST het verschuldigde bedrag van het opgegeven (bank)rekeningnummer kan incasseren. Indien de incasso middels SEPA plaatsvindt wordt deze uitgevoerd binnen 30 dagen na factuurdatum met incassant id NL98INGB0000984067
c) In overleg met TAXATRUST kan uitgestelde betaling overeengekomen worden. In dat geval wordt de factuur betaald uiterlijk tijdens het passeren van de hypothecaire geldlening bij de notaris. Dit dient duidelijk op het aanvraagformulier aangegeven te worden. Op het aanvraagformulier dient dan tevens de te verwachten passeerdatum vermeld te worden.
d) De uitgestelde betaling kan maximaal 5 maanden, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op het taxatierapport, duren. Wanneer de hypothecaire geldlening niet binnen deze periode gepasseerd is, zijn lid e en lid f van toepassing.
e) Bij niet tijdige betaling verkeert de Opdrachtgever en/of de Tussenpersoon, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij aanmaningskosten overeenkomstig het alsdan geldende Tarievenoverzicht TAXATRUST en de wettelijke handelsrente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
f) Alle kosten, die voor TAXATRUST verbonden zijn aan de inning van wat de Opdrachtgever en/of de Tussenpersoon aan TAXATRUST verschuldigd is, komen voor rekening van de Opdrachtgever en/of de Tussenpersoon.

Artikel 7. Uitvoeringswijze

a) Het taxatierapport omvat onder andere de naam van de Opdrachtgever, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale legger en kaart, het waardeoordeel en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel is rekening gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. Het rapport wordt door de uitvoerende taxateur aan de opdrachtgever uitgebracht.
b) Het rapport wordt opgemaakt conform het meest recente standaardmodel en inclusief bijlagen door het validatie-instituut middels een rapportnummmer digitaal aan opdrachtgever beschikbaar gesteld.
c) TAXATRUST garandeert de (Tussenpersoon van de) Opdrachtgever dat de door taxateur uitgevoerde taxatieopdracht voldoet aan de eisen die een geldverstrekker stelt en garandeert haar opdrachtgever dat de geldverstrekker het taxatierapport accepteert, mits de geldverstrekker bij aanvang van de opdracht bekend is gemaakt aan TAXATRUST. Wanneer de Tussenpersoon of de Opdrachtgever een schriftelijke verklaring, uitgegeven door de geldverstrekker, overlegt aan TAXATRUST, waarin de geldverstrekker stelt dat het rapport niet voldoet aan de door geldverstrekker gestelde richtlijnen, zijnde niet een voorkeursrichtlijn, zal TAXATRUST een hertaxatie uitvoeren conform de richtlijnen die de betreffende geldverstrekker stelt. Deze hertaxatie zal geheel kosteloos worden uitgevoerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

a) Voor zover op TAXATRUST enige aansprakelijkheid zou rusten, dan gaat deze aansprakelijkheid niet verder dan het gefactureerde nettobedrag terzake de verrichte werkzaamheden, waarmee de schade verband houdt.
b) Rechtsvorderingen terzake van schade vervallen na 3 maanden na het uitvoeren van de opdracht door TAXATRUST.
c) De Tussenpersoon en de Opdrachtgever vrijwaren TAXATRUST tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door TAXATRUST ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat TAXATRUST in verhouding tot de opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Tussenpersoon of de Opdrachtgever dient te vergoeden.
d) Indien de Tussenpersoon of Opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient hij met deze derden uitdrukkelijk overeen te komen dat TAXATRUST op generlei wijze aansprakelijk is en dat TAXATRUST wordt gevrijwaard van mogelijke aanspraken van deze derden.

Artikel 9. Klachtenprocedure en toepasselijk recht

a) Als de Opdrachtgever en/of de Tussenpersoon niet tevreden is met de dienstverlening van TAXATRUST, moet zij zich eerst wenden tot TAXATRUST met inachtneming van de bij TAXATRUST daarvoor geldende procedure.
b) Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
TaxaTrust Taxaties & Aankoopbemiddeling vof

Bezoek- en postadres
Zilverberkzoom 63
2719HX Zoetermeer
Tel: (079) 3622 655